תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של טכנו עד בע"מ (להלן: "האתר" ו/או "טכנו עד") הפעיל בכתובת www.techno-ad.co.il תנאי שימוש ורכישה אלה (להלן: "התנאים" ו/או "תנאי השימוש") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר.
מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, אתה מצהיר כי אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשום על שמך בלבד.‎

במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, וטכנו עד לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.

השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ו/או יופיעו במהלך השימוש, לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים"). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי

 1. התנאים המפורטים להלן יהיו חלק מכל עסקה בין טכנו עד לבין המזמין המבוצעת באמצעות האתר, אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי הצדדים.
 2. לא יחייבו תנאים אחרים מאלה הרשומים פה, כל הסכמה אחרת או ויתור או שינוי לא יהיו תקפים אלא אם התקבל אישור מטכנו עד בכתב.
 3. טכנו עד יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה ועיצוב, וכל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים הנכללים בו, בלא צורך להודיע למזמין על כך מראש.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טכנו עד רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.
 5. ביצוע הזמנה דרך אתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן.
 6. טכנו עד רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של הטובין. כל שינוי ייכנס לתוקף ממועד פרסומו.
 7. כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מהתנאים, הן נועדו לנוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותם.

ביצוע הזמנה

 1. בקשה להזמנת רכישה באמצעות האתר לא תהווה חוזה בין טכנו עד לבין המזמין.
 2. הזמנה באמצעות האתר מהווה בקשה להזמנה בלבד וכפופה לאישור בכתב מאת טכנו עד, אשר תעשה כל מאמץ להשיב לבקשת הזמנה בתוך 48 שעות ממועד קליטת ההזמנה.
 3. הזמנה תחשב כהזמנה מחייבת רק לאחר שניתן אישור של ההזמנה על ידי טכנו עד בכתב.
 4. עצם קיום מוצר כלשהו באתר אינה מהווה אישור כי המוצר קיים במלאי.
 5. טכנו עד אינה מתחייבת לקיום כמות מינימום של כל מוצר במלאי, למעט במקרים בהם סוכם על כך בכתב בין טכנו עד למזמין.

תשלום ותמורה

 1. המחירים המצוינים באתר הינם לטובין כפי שהוא מופיע. מחיר טובין לגביו המזמין מעוניין לבצע שינוי כלשהו יהיה בהתאם לרשום בהצעת המחיר שתשלח בכתב. לכל תמורה שתצוין יתווסף מע"מ כדין.
 2. הצעת המחיר תהיה בתוקף לתקופה המצוינת בהצעת המחיר.
 3. תנאי התשלום יהיה כמפורט בהצעת המחיר.
 4. המחירים מבוססים על שעורי מיסים, מכס והיטלים החלים ביום הנקוב בהצעת המחיר/בהזמנה. במידה ויחול שינוי באחד או יותר מהמרכיבים ו/או הגורמים הנ"ל בישראל או בחו"ל מעל ל %5 יחול ההפרש על המזמין בהתאם לעדכון בכתב שיישלח על ידי טכנו עד.
 5. המזמין מתחייב לשלם לטכנו עד במזומן, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של טכנו עד שיהוו ראיה לקיום החוב. אי תשלום של אחד מהתשלומים במועדו יעמיד את כל החוב לפירעון מיידי.
 6. טכנו עד תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר המזמין יהא זכאי לו, כל סכום אשר יגיע לה מהמזמין ו/או מי מטעמו. המזמין לא יהיה זכאי לעכב ו/או לקזז כל סכום.
 7. במקרה בו המזמין נכנס להליכי פשיטת רגל ו/או אם ניתן לגביו צו פירוק (זמני או קבוע) ו/או כינוס נכסים (זמני או קבוע) ו/או צו הקפאת הליכים (זמני או קבוע) ו/או מינוי נאמן (זמני או קבוע) ו/או הוטל עיקול על נכסיו, או בכל דרך אחרת נעשה המזמין בלתי כשיר לפעולה משפטית או ארע איזה מהאירועים הנ"ל, אזי יעמוד מלוא החוב לפירעון מיידי וטכנו עד תהיה רשאית לפעול בהתאם, לרבות באמצעות קיזוז.
 8. כל תמורה המגיעה לטכנו עד על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית אשר לא ייפרע במועד, ישא ריבית בשיעור הריבית החריגה שנהוגה באותה עת בבנק לאומי לישראל, ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל.

אספקה והתאמה

 1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיוצ"ב בין התמונה של המוצר באתר לבין המוצר הנמכר בפועל, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת. ואין בכך בכדי להטיל על טכנו עד, או מי מטעמה, אחריות כלשהי לכל שוני ו/או הבדל בין תמונת המוצר לבין המוצר שהתקבל בפועל.
 2. טכנו עד שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין כמויות מוזמנות בסטייה שלא תעלה על 10% מהכמות המוזמנת.
 3. טכנו עד שומרת לעצמה את הזכות, ללא הודעה מוקדמת, לייצר ולשלוח 5% -/+ מהכמויות המקוריות שהוזמנו לחלקים בהזמנה אישית מיוחדת.
 4. המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי מועדי האספקה שצוינו על ידי טכנו עד הם משוערים בלבד, וכי יתכנו איחורים באספקה עקב תקלות אצל יצרני המוצרים, ספקים בחו"ל, תקלות בהובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בחו"ל ובארץ, תקלות בשחרורים בנמלים ומסיבות "כוח עליון" בין אצל טכנו עד או ספקיה.
 5. טכנו עד לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי האספקה שיגרמו מסיבות שאינן תלויות בה.
 6. המזמין מתחייב להודיע לטכנו עד על כל ליקוי בטובין ו/או טובין שאינו עומד בקריטריונים המוסכמים וזאת לא יאוחר מ-30 ימים ממועד קבלת הטובין. המזמין אינו רשאי להחזיר ו/או להשליך טובין, אלא אם התקבלה הסכמת טכנו עד בכתב.
 7. טכנו עד לא תהיה אחראית כי הטובין יתאימו למטרה מסוימת, אלא אם טכנו עד ציינה אחרת בכתב.

בעלות ועכבון

 1. תבניות וכלים המיוצרים עבור המזמין בהזמנה אישית (או תחת מותג המזמין) יהיו זמינים עבור המזמין ו/או מי מטעמו אשר שילם עבורם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי הבעלות בתבניות והכלים הינה בכל זמן בבעלותה הבלעדית של טכנו עד ו/או בבעלות הספק המייצר (לפי העניין) ולא יועברו לבעלות המזמין, למעט במקרים בהם סוכם על כך בכתב בין טכנו עד לבין המזמין.
 2. כל הטובין, לרבות מוצרי מדף ו/או מוצרים בהזמנה אישית, בין אם סופקו בפועל למזמין ובין אם לאו, ייוותרו בבעלותה הבלעדית של טכנו עד עד לסילוק מלא וסופי של התמורה המלאה בגינם.
 3. אי תשלום של התמורה או חלקה במועד הפרעון של תשלום כלשהו, יהווה הפרה מצד המזמין. במקרה כאמור טכנו עד תהיה רשאית להיכנס לחצרי המזמין וליטול בעצמה את הטובין, וזאת ללא צורך בהסכמת המזמין או בצו שיפוטי כלשהו.
 4. לטכנו עד תהיה זכות עכבון על כל טובין וסחורה של המזמין הנמצאים בחצריה (לעניין סעיף זה, להלן "הטובין") וזאת להבטחת מילוי כל התייבויות המזמין כלפי טכנו עד.

אחריות

 1. טכנו עד אחראית כי כל המוצרים הנמכרים יהיו חפים מפגמים במועד משלוח הסחורה למזמין.
 2. במידה ויוכח כי מוצר אינו עומד בדרישות המזמין, כפי שהוגדרו בשרטוט ובמפרטי המוצר תפעל טכנו עד באחת מהדרכים הבאות, לפי שיקול דעתה הבלעדי: א. החלפת הטובין ללא עלות, לרבות הובלה. מובהר כי במקרה כאמור, יישא המזמין בעלות ההתקנה; ב. החזרת עלות הרכישה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי טכנו עד לא תקבל סחורה בחזרה במקרים של סחורה שסופקה לאחר שהותאמה במיוחד לדרישת המזמין וקיבלה את אישורו ובלבד שהטובין אכן סופקו בהתאם למה שסוכם.
 4. האמור בסעיפים ‎32 – ‎33 לעיל כפוף לכך שהטובין לא היו נתונים לרשלנות, תאונה, שימוש לא ראוי, יישום שגוי, התקנה שלא כהלכה או נזק שאינו בשליטת טכנו עד.
 5. אחריות טכנו עד מוגבלת כמפורט בתנאים אלו, למעט אם מתחייב אחרת על פי חוק. בשום מקרה אחריות טכנו עד לא תעלה על סכום הרכישה. מובהר כי טכנו עד לא תהיה אחראית לכל נזק בלתי ישיר, עקיף, תוצאתי, נסיבתי, מיוחד, סביבתי, אחריות לסחירות, הפסד או נזק כלשהו, אובדן רווח או אובדן מוניטין העלול להיגרם למזמין או לצד ג' כלשהו.

פריטים מיוחדים

 1. במקרה של הזמנות מיוחדות למזמין, כלומר מוצרים שאינם מוצרי מדף ו/או מוצרים סטנדרטיים המצויים אצל טכנו עד, מאשר המזמין כי ידוע לו כי טכנו עד תבצע הזמנה לצרכים ספציפיים של המזמין ועל כן, ביטול הזמנה או הפרה של תנאי כלשהו מתנאי ההזמנה על ידי המזמין עלול לגרום לאובדן ערך מוחלט של הטובין והמזמין מתחייב לפצות את טכנו עד במלוא נזקיה במקרה כאמור.
 2. כמו כן, מובהר כי במקרה של הזמנת פריטים מיוחדים, מועדי האספקה יהיו כמפורט למזמין בכתב.

שינויים

 1. כל שינוי שהמזמין יבקש לעשות בהזמנה לאחר שאושרה יהיה כפוף לאישור טכנו עד בכתב. שינוי כאמור, יהווה הזמנה חדשה, ותחול בגינו תמורה נוספת, אלא אם הוסכם אחרת בכתב.
 2. יובהר כי בקשה לשינוי בהזמנה תגרור עיכוב במועד האספקה של הטובין.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימנים וסמלים מסחריים, הינם רכושה של טכנו עד בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לטכנו עד להשתמש בהם.
 2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, לעבד או לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר, כולו או חלקו, בין על ידי המזמין ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מטכנו עד או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אבטחת מידע

 1. טכנו עד נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, טכנו עד לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

 1. ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי טכנו עד, לא תישא טכנו עד באחריות כמפורט לעיל בסעיפים 32-36.
 2. אין טכנו עד מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וטכנו עד לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. הקישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי טכנו עד, לגבי אותם מקורות אחרים.

פרטיות

 1. טכנו עד מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

שונות

 1. הזמנות מחייבות את טכנו עד רק אם הן מאושרות על ידה בכתב. לא עמד המזמין בהתחייבות כלשהי כלפי טכנו עד, בין בעסקה זו ובין בכל עסקה אחרת, תהיה טכנו עד רשאית לדחות את מועדי האספקה או לבטל הזמנות (כולן או מקצתן) עד לאחר קיום כל התחייבויות המזמין כלפי טכנו עד.
 2. ויתור או שתיקה במקרה אחד או בסדרת מקרים לא יחשבו כשינוי תנאי הזמנה, אלא במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.
 3. ויתור על זכות כלשהי הנתונה לצד על פי תנאים אלה לא תמנע ממנו את השימוש באותה זכות לאחר מכן, ולא יהיה באי שימוש בזכות כאמור משום ויתור עליה.
 4. על מסמך תנאי שימוש זה יחול הדין של מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית בכל עניין הנובע מהאמור במסמך זה, לרבות פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ויחסי הצדדים.
טכנו עד - הכתובת שלך למוצרי גומי לאטימה
פנה אלינו

תישארו מחוברים

הצטרף לבלוג ולניוזלטר שלנו

  קראתי ואני מסכים לטכנועדמדיניות הפרטיות

  מזל טוב, אתה מחובר
  בדוק את הדוא"ל שלך כדי לאשר את המנוי שלך

  פססט .. היי!
  ניתן לחפש מוצרים כאן